HUR RETURNERAR JAG SKJORTAN?

ÅNGERRÄTT, BYTE & RETURER

Returrätten gäller i 14 dagar från det att du hämtat ut dina produkter från postombudet, vilket innebär att returen ska ha skickats inom 14 dagar från uthämtningen. Produkterna ska skickas tillbaka i oförändrat skick i originalförpackning och i samma eller liknande kartong som produkterna anlände i så ser vi till att du får dina pengar tillbaka så fort som möjligt och allra senast 14 dagar efter vi mottagit returen. Observera att presentkort ej är returnerbara.

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen är ångerfristen 14 dagar. Det betyder att du enligt lag har rätt att ångra ditt köp och skicka tillbaka varan eller meddela oss om att du tänker returnera varan inom 14 dagar från det att du tagit emot din vara. För att utnyttja ångerrätten behöver du returnera eller informera oss om att du kommer att returnera varan inom 14 dagar från det att du mottagit den samt att varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att frånträda ångerrätten genom att lämna eller sända oss ett meddelande om detta inom ångerfristen (2 kap. 9 § och 13 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Därefter är du skyldig att återsända varan till oss.

Notera att produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel inte omfattas av ångerrätten.

Byte

Vi har i dagsläget inte möjlighet att hantera byten. Vill du byta en vara, exempelvis till en annan storlek eller färg gör du det enkelt genom att returnera varan till oss och beställa en ny på www.oscar.1949.se.

Returer

Vid retur av produkter till OSCAR OF SWEDEN skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. OSCAR OF SWEDEN kräver därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig i den mån emballaget är oskadat. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till OSCAR OF SWEDEN AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till OSCAR OF SWEDEN AB är du ansvarig för att produkterna når OSCAR OF SWEDEN AB i oskadat skick.

 

REKLAMATION OCH GARANTI

Reklamationsrätt

Om du som kund har köpt en produkt i egenskap av privatperson har du rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i tre år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och OSCAR OF SWEDEN eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

OSCAR OF SWEDEN AB skall alltid kontaktas innan reklamerade produkter returneras.

Om du reklamerar en felaktig produkt efter sex månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. OSCAR OF SWEDEN rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av OSCAR OF SWEDEN. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden:

E-post: webstore@oscar1949.se

 

FÖRBEHÅLL

Hävningsförbehåll

OSCAR OF SWEDEN förbehåller sig rätten att häva Avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på www.oscar.1949.se. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från OSCAR OF SWEDEN.

Ändringsförbehåll

OSCAR OF SWEDEN förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på www.oscar.1949.se, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock inte redan ingångna Avtal mellan OSCAR OF SWEDEN och kund.

Ansvarsförbehåll

OSCAR OF SWEDEN skall anses befriad från alla förpliktelser enligt Avtalet om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför Avtalet, OSCAR OF SWEDEN AB:s verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

 

ANSVARSBEFRIELSE

Force Majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför OSCAR OF SWEDEN AB:s kontroll och som OSCAR OF SWEDEN  inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, ska OSCAR OF SWEDEN  ha rätt att framflytta tidpunkten för sina prestationer enligt Avtalet eller frånträda sina skyldigheter i Avtalet. Vid sådan händelse ska OSCAR OF SWEDEN inte vara skyldigt att ersätta kunden för eventuella skada kunden i anledning härav.

Externa länkar

OSCAR OF SWEDEN ansvarar inte för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på www.oscar.1949.se.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för Avtalet, har OSCAR OF SWEDEN rätt att häva Avtalet. Vid sådan händelse saknar kunden rätt till skadestånd eller annan kompensation från OSCAR OF SWEDEN.

Reservation för leveransförsening utanför OSCAR OF SWEDEN AB:s kontroll

Uppstår leveransförsening som beror på händelse utom OSCAR OF SWEDEN AB:s kontroll, ska OSCAR OF SWEDEN inte anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från OSCAR OF SWEDEN såvida inte annat särskilt avtalats mellan OSCAR OF SWEDEN och kunden eller följer av bestämmelse enligt tvingande lag.

 

PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

OSCAR OF SWEDEN respekterar den personliga integriteten hos dig som genomför köp via OSCAR OF SWEDEN s webbplats och följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Personuppgifter som du lämnar i samband med att du via webbplatsen köper en produkt, behandlas av OSCAR OF SWEDEN som är personuppgiftsansvarig. Genom att ingå Avtal med OSCAR OF SWEDEN och därmed registrera dig som kund, lämnar du ditt samtycke till att OSCAR OF SWEDEN får behandla dina personuppgifter och utnyttja informationen enligt nedan.

Den information du som kund ger oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än att hantera ditt köp, kontakta dig med anledning av ditt köp samt ge dig tillgång till viss information och vissa tjänster. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag godkända av OSCAR OF SWEDEN för Avtalets fullgörande och nödvändig behandling på uppdrag av OSCAR OF SWEDEN.

Den information som registrerats på webbplatsen kommer även att användas till statistisk bearbetning hos OSCAR OF SWEDEN. Statistik tas fram endast för att förbättra webbplatsens funktioner för besökare och kunder.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen, för att förhindra missbruk av webbplatsen samt för att OSCAR OF SWEDEN ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Personuppgiftsansvarig:

E-mail: vahur.afanasajev@sangar.ee

Kunduppgifter som lagras:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Köphistorik hos OSCAR OF SWEDEN

Nej tack

Få 10% rabatt, registrera dig för nyhetsbrev!