SEKRETESSPOLICY

PERSONUPPGIFTSPOLICY
OSCAR OF SWEDEN AB

1 ALLMÄNT
1.1 Inledning
1.1.1 Din integritet är viktig för Oscar of Sweden AB (”Oscar”) och Oscar är angeläget om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. I denna policy informerar Oscar dig om vilka typer av personuppgifter Oscar kan komma att behandla, för vilka ändamål, på vilka rättsliga grunder, hur de samlas in, med vem de kan komma att delas och hur länge de kan komma att lagras. Oscar informerar även dig om vilka rättigheter du har och hur du kommer i kontakt med Oscar vad gäller exempelvis frågor kring denna policy eller Oscars personuppgiftsbehandling.
1.1.2 Du har ingen skyldighet att lämna dina personuppgifter till Oscar. Om du avstår från att lämna personuppgifter kan det innebära att Oscar inte kan tillhandahålla dig dess utbud av produkter och tjänster, behandla din ansökan om jobb eller skicka nyhetsbrev till dig.
1.2 Personuppgiftsansvarig
1.2.1 Det svenska företaget Oscar of Sweden AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Oscar of Sweden AB
Bryggaregatan 5 tr, 503 38 Borås

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556988-1278
Auktoriserad representant: Lars Stefan Georgsson

1.3 Var dina uppgifter lagras
1.3.1 De personuppgifter Oscar samlar in från dig lagras inom det europeiska samarbetsområdet (EES), men kan även komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EES (”Tredjeland”). Vid sådan överföring sker bearbetningen av dina personuppgifter alltjämt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För det fall behandling av dina personuppgifter bearbetas utanför EU/EES sker detta med anledning av att EU-kommissionen antingen tagit ett beslut att Tredjeland säkerställer en adekvat skyddsnivå eller tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.
1.4 Vem som har tillgång till dina uppgifter
1.4.1 Oscar använder leverantörer för att genomföra underhåll av system, dataanalyser, revision, betalningar och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att på Oscars vägnar genomföra dessa uppgifter. Leverantörerna lyder under en skyldighet att varken avslöja eller använda dina personuppgifter i ändamål som sträcker sig utöver ovanstående uppdrag. Oscar kan vidare komma att lämna ut informationen till sitt moderbolag Sangar AS. Oscar vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

2 KUND
2.1 Inledning
2.1.1 För att kunna leverera de varor du beställer på Oscars hemsida behöver Oscar behandla dina personuppgifter för en rad ändamål vilka kommer beskrivas närmare nedan i detta avsnitt 2.
2.2 Typer av personuppgifter
2.2.1 I samband med att du genomför ett köp, registrerar dig på vår medlemssida eller kontaktar oss via kundservice kan vi komma att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:
- Namn, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer;
- Köphistorik;
- Kommunikation till vår kundservice via våra olika kanaler;
- Information om de varor du har visat intresse för på Oscars hemsida;
- Information om den e-post från oss du öppnat och vad du klickat på i dessa e-postmeddelanden;
- Resultat från marknadsundersökningar; samt
- Enhetsinformation som exempelvis IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar.
2.3 Ändamål och rättslig grund för behandlingen
2.3.1 Oscar behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig i följande fall;
- För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter;
- För att administrera din beställning och kundförhållandet;
- För att kunna hantera ditt konto på vår medlemssida; samt
2.3.2 Oscar dina uppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse i följande fall;
- För att följa tillämplig lagstiftning som exempelvis krav avseende bokföring, produktansvar och konsumenträtt; samt
- För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar.
2.3.3 Oscar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning i följande fall:
- För att kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad;
- För kund- och marknadsanalys;
- För kundserviceändamål;
- För att administrera deltagande i tävlingar och event;
- För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Oscars tjänster, produkter och system; samt
2.3.4 Oscars berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse , ge dig service i form av olika tjänster som exempelvis relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt tillgodose säkerheten för Oscars kunder.
2.4 Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
2.4.1 Utöver vad som anges i avsnitt 1.4.1 kan överföring ske till följande tredje parter:
- Oscar använder leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen;
- För att hantera betalningar som görs av Oscars kunder används extern leverantör för att garantera snabb och säker betalning; samt
- För det fall Oscar säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan Oscar komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar;
2.5 Hur länge behandlas dina personuppgifter
2.5.1 Oscar behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Behandlingen kan komma att fortlöpa så länge det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När Oscar behandlar dina personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning, behandlar Oscar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål.
2.5.2 I enlighet med gällande lagstiftning har Oscar rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att Oscars avtal med dig löpt ut. Beroende på vad avtalet gäller denna tid olika lång. Oscar kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.
2.5.3 När du har registrerat dig som medlem på våra medlemssidor behandlar Oscar dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos Oscar eller annars begär att Oscar ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i 24 månader. Köphistorik gallras under alla omständigheter senast efter 24 månader efter att du genomfört köp.
2.5.4 Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån Oscar är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

3 REKRYTERING
3.1 Inledning
3.1.1 När du söker jobb eller på annat sätt anmäler intresse för ett jobb hos Oscar kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med detta avsnitt 3.
3.2 Vilka typer av personuppgifter vi behandlar
3.2.1 Oscar registrerar de uppgifter och den information du ger oss i samband med din ansökan till oss. Det omfattar även information som Oscar får i samband med din ansökan som t.ex. ditt CV, följebrev eller referenser från tidigare arbetsgivare.
3.3 Ändamål och rättslig grund
3.3.1 Dina uppgifter kommer att användas i syfte att bedöma din ansökan, kontrollera dina referenser och verifiera dina uppgifter. Vi kommer också att använda dina uppgifter för att ge svar på din ansökan och för eventuell kallelse till intervju. När du skickar in en ansökan eller intresseanmälan till oss godkänner du samtidigt att vi behandlar dina personuppgifter i en rekryteringsprocess.
3.4 Vem som har tillgång till dina uppgifter
3.4.1 Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till eventuell rekryteringskonsult eller annan tjänsteleverantör anlitad i samband med rekryteringsförfarandet.
3.5 Hur länge vi lagrar dina personuppgifter
3.5.1 Personuppgifterna kan komma att lagras under den tid rekryteringsprocessen pågår, varefter uppgifterna raderas. Om du samtyckt till att Oscar får behandla uppgifterna för framtida rekryteringar, kan uppgifterna i stället komma att bevaras i två år efter lämnat samtycke (eller tills samtycket dessförinnan återkallas), varefter de raderas. Trots det sagda kan Oscar komma att lagra personuppgifterna så länge en arbetssökande som inte anställts kan vidta rättsliga åtgärder i anledning av rekryteringsförfarandet.

4 LEVERANTÖR ELLER SAMARBETSPARTNER
4.1 Inledning
4.1.1 Om du är leverantör, samarbetspartner eller kontaktperson hos någon av dessa kategorier kan Oscar komma att samla in, lagra och på andra sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 4.
4.2 Vilka personuppgifter Oscar behandlar
4.2.1 De personuppgifter Oscar behandlar om dig kan vara namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om din/dina kontaktpersoner hos oss, uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick, uppgift om deltagande på mässor och events samt anteckningar och sammanfattningar från möten Oscar haft med dig.
4.3 Hur personuppgifterna samlas in
4.3.1 Oscar kan antingen samla in dina personuppgifter genom beställning från privata eller offentliga register, alternativt från andra liknande källor, eller erhålla uppgifterna direkt från dig, kunden, leverantören, samarbetspartnern eller någon som förmedlar kontakten mellan Oscar och ovanstående.
4.4 Ändamål och rättslig grund
4.4.1 Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att ingå och hantera avtal med Oscars leverantörer och samarbetspartners. Vissa personuppgifter kan också behandlas i syfte att säkerställa efterlevnad av Oscars legala skyldigheter vilket bland annat kan aktualiseras i samband med hantering av personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet. Behandlingen sker med stöd i Oscars berättigade intresse att hantera relationerna med leverantörer och samarbetspartners.
4.4.2 Personuppgifterna kan också komma att behandlas för ändamålet att, genom dig, behålla och utveckla relationen med respektive leverantör och samarbetspartner och, under förutsättning att du inte motsatt dig det, marknadsföra Oscars tjänster (t.ex. genom inbjudningar till mässor och event samt utskick av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker med stöd i Oscars berättigade intresse att behålla och utveckla relationerna med leverantörer och samarbetspartners.
4.5 Hur länge personuppgifterna lagras
4.5.1 Oscar lagrar som utgångspunkt dina personuppgifter så länge leverantörs, och/eller samarbetspartsrelationen pågår. Inom tre månader efter att aktuell relation har sagts upp eller efter det att Oscar fått besked om att din ställning som kontaktperson upphört raderar Oscar normalt dina personuppgifter. Under förutsättning att du inte motsätter dig det kan personuppgifter som exempelvis namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) och uppgift om intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick dock komma att lagras efter tremånadersperioden i syfte att behandlas för marknadsföringsändamål. I den mån du motsätter dig den fortsatta lagringen kommer ovanstående uppgifter att raderas. Dina personuppgifter kommer dock oavsett samtycke vara föremål för fortsatt lagring i den utsträckning och under den tid som Oscar lyder under lagringsskyldighetenligt lag, t.ex. i enlighet med bokföringslagen.

5 DINA RÄTTIGHETER
5.1 Rätt till tillgång
5.1.1 Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi lagrat om dig. Oscar ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse dig med en kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Oscar komma att ta ut en administrationsavgift.
5.2 Rätt till dataportabilitet
5.2.1 Varje gång Oscar behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss och gäller så långt det är tekniskt möjligt för oss att tillmötesgå din begäran.
5.3 Rätt till rättelse
5.3.1 Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du har ett konto på vår kundportal kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto.
5.4 Rätt till radering
5.4.1 Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
5.5 Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av en intresseavvägning
5.5.1 Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning. Vi upphör då med behandlingen såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till behandling som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.
5.6 Din rätt att neka till direktmarknadsföring
5.6.1 Du har rätt att neka till direktmarknadsföring. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick eller genom att kontakta Oscar.
5.7 Rätt att återkalla samtycke
5.7.1 Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.
5.8 Rätt till begränsning
5.8.1 Du har rätt att kräva att vi i vissa fall begränsar behandlingen av personuppgifter som rör dig. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
5.9 Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet
5.9.1 Om du anser att Oscar behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se), som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

6 KONTAKTUPPGIFTER
6.1 Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon 033-108580 eller e-post på info@oscarofsweden.se.

7 ÄNDRINGAR AV POLICYN
7.1 Vi kan behöva uppdatera vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i policyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter.

Nej tack

Få 10% rabatt, registrera dig för nyhetsbrev!